bölge seçiniz

Çalışan Adayı için Kişisel Verilerin Korunması

Çalışan Adayı İçin Kişisel Verilerin Korunması

ASEE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Asee Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere tr.asseco.com adresindeki Kişisel Veriler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

          A.  Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, 

 • İş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alım sürecinizin yürütülebilmesi, 
 • Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, 
 • Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.

 

Yukarıdaki ana başlıklar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik alt amaçlardan bazıları şu şekilde örneklendirilmiştir:

 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası amacı kapsamında sağlık verilerimin
 • Şirket yerleşkelerinde toplantıya çağırılan adayların şirkete giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması
 • Şirkete ait işyerlerinde ve çevresinde güvenlik kamerası ile görüntü ve ses kaydı yapılması,
 • Şirket ağı üzerinden yapılan internet erişim kayıtlarının tutulması
 • İşe alım yapılacak olan ve bilgileri başvuru yapılan ilanda yer alan şirkete ve ilgili ilana uygunluk değerlendirmesi yapılması,
 • Bahsi geçen değerlendirme çerçevesinde testler yapılması, bu testlerin sonuçlarının değerlendirilmesi ya da üçüncü kişi bir uzmana yorumlatılması
 • Toplantı ve mülakatlarda yapılan değerlendirme ve gözlemlerin değerlendirme raporu haline getirilmesi,
 • Adayla iletişime geçilmesi
 • İş görüşmesinin uzaktan yapılması halinde, mutabık kalarak kullanacağımız iletişim yönteminin gerekli kılması

         B.  İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.      

 

Kişisel verileriniz özellikle Asee Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi haricinde aynı ortaklık yapısı içerisinde yer alan ve insan kaynakları hizmeti Şirket tarafından sağlanan grup şirketlerindeki bir pozisyon için yapılan başvurularda, başvuru yapılan şirketin ilgili departmanı ve işe alım talebinde bulunan yöneticisi ile paylaşılabilecektir. İş başvurusu yaptığınız şirketin unvanı ve diğer bilgileri, her bir iş ilanında açıkça gösterilmektedir. Zira mezkur şirketlerin tamamının insan kaynakları hizmetleri zaman zaman tek bir elden yürütülebilmektedir. Öte yandan Şirketimizin uluslararası bir şirket olması dolayısıyla ilanda da açıkça belirtilmiş olması halinde, yurtdışındaki bir rol ile ilişkili olan iş ilanlarında kişisel verileriniz öngörüşmeler tamamlandıktan sonra tarafınıza bilgisi verilmiş olan bu ülkelerdeki yöneticilerle paylaşılabilir.

 

Ayrıca uzaktan erişim yöntemi ile yapılabilecek görüşmelerde, mutabık kalınacak olan görüşme metodu yapancı bir ülkedeki sunucular üzerinden sunuluyorsa (Whatsapp, Zoom, Skype, Apple Facetime, Microsoft Teams, Google Duo, Webex gibi) ilgili görüşme nedeniyle yurtdışına anlık ve geçici bir aktarım söz konusu olabilir.

 

Yapılacak olan e-posta yazışmaları için hizmet sağlayıcı kuruluşların sunucularının yurtdışında olması halinde (Google Gmail, Microsoft Outlook, Apple iCloud vb.) e-postalar ve ekleri mezkur hizmet sağlayıcıları tarafından bu sunucularda işlemeye (Spam ve dolandırıcılık önleme taraması, pazarlama gibi amaçlarla) tabi tutulabilmektedir. Bu doğrultuda tarafımıza e-posta göndermek yerine fiziksel ya da geleneksel posta yöntemiyle de evraklarınızı iletebilirsiniz.

 

İşe alım sırasında tarafınıza uygulanan yazılı testlerden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi için gerekli olduğu hallerde test sonuçları, testi uygulayan şirket ile paylaşılabilmektedir. Testi uygulayan şirketin kimliği, testten hemen önce görülebilmektedir. 

      C.  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda rızaya veya kanuni haklara ve hukuki yükümlülüklere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

       D.  Saklama Süresi ve İmha Politikası

Tarafımız ile paylaşmış olduğunuz özgeçmişleriniz ve toplantılar sırasında alınan notlar ile değerlendirme sürecine ilişkin görüş ve fikirler bir yıl boyunca ya da ilgili takvim yılını takip eden yılın Nisan ayına kadar (hangisi sonra gelirse) saklanmakta ve sonrasında silinmektedir. Ancak diğer kanuni veri işleme hallerinin bulunması ya da kanuni bir yükümlülüğün varlığı halinde kişisel verileriniz, bu süreler boyunca ve bu yükümlülükler ya da haller ortadan kalkana kadar saklanacak ve sonrasında, yukarıda yer verilen veri silme döneminde silinecektir. 

 

Bu dönemlerden sonra yapılacak olan yeni iş başvuruları için yeniden özgeçmiş yüklemeniz ve yeniden değerlendirme sürecine tabi tutulmanız gerekmektedir. 

         E.  Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, tr.asseco.com adresinden ulaşabileceğiniz Asee Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.